شرایط و مقررات

خوش آمدید به Ccobato!

این شرایط و ضوابط ، قوانین و مقررات استفاده از CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO.، وب سایت LTD، واقع در https://www.ccobato.com /.

با دسترسی به این وب سایت تصور می کنیم این شرایط و ضوابط را می پذیرید. استفاده را ادامه ندهید Ccobato اگر موافقت نمی کنید کلیه شرایط و ضوابط مندرج در این صفحه را رعایت کنید.

اصطلاحات زیر در مورد این شرایط و ضوابط ، بیانیه حریم خصوصی و اعلان سلب مسئولیت و کلیه موافقت نامه ها اعمال می شود: "مشتری" ، "شما" و "شما" به شما اشاره دارد ، شخصی که در این وب سایت وارد شده و مطابق با شرایط و ضوابط شرکت است. "شرکت" ، "خود ما" ، "ما" ، "خود" و "ما" ، به شرکت ما اشاره دارد. "مهمانی" ، "احزاب" یا "ما" ، هم به مشتری و هم به خود ما اشاره دارد. کلیه شرایط به پیشنهاد ، پذیرش و در نظر گرفتن پرداختی که برای انجام فرایند کمک ما به مشتری به مناسب ترین روش برای منظور صریح نیازهای مشتری در رابطه با ارائه خدمات اعلام شده شرکت مطابق با و تحت قانون ، قانون غالب هلند است. هرگونه استفاده از اصطلاحات فوق یا کلمات دیگر در حالت مفرد ، جمع ، حروف بزرگ و / یا وی یا آنها ، به عنوان قابل تعویض در نظر گرفته می شوند و بنابراین به همان اشاره می شوند.

بیسکویت ها
ما از کوکی استفاده می کنیم. با دستیابی Ccobato، شما موافقت کردید که در توافق با. از کوکی ها استفاده کنید CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD's Privacy Policy.

وب سایت های تعاملی از کوکی ها استفاده می کنند تا اطلاعات مربوط به هر کاربر را برای هر بازدید بازبینی کند. کوکی ها توسط وب سایت ما مورد استفاده قرار می گیرند تا قابلیت کارکرد مناطق خاصی را برای دسترسی مردم به وب سایت ما آسان تر کنیم. برخی از شرکای وابسته و تبلیغاتی ما نیز ممکن است کوکی ها را استفاده کنند.

مجوز
مگر خلافش گفته شود، CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD و/یا مجوز دهندگان آن دارای حقوق مالکیت معنوی برای همه مطالب مربوط به Ccobato. کلیه حقوق مالکیت معنوی محفوظ است از این قسمت می توانید به این دسترسی داشته باشید Ccobato برای استفاده شخصی خود تحت محدودیت های تعیین شده در این شرایط و ضوابط است.

شما نباید:

بازنشر مطالب از Ccobato
فروش ، اجاره یا مجوز فرعی مواد از Ccobato
تولید مجدد ، نسخه برداری یا کپی از Ccobato
توزیع مجدد محتوا از Ccobato
این موافقتنامه از تاریخ این توافقنامه آغاز خواهد شد. شرایط و ضوابط ما با کمک الگوی شرایط و ضوابط ایجاد شده است.

بخشهایی از این وب سایت فرصتی را برای کاربران فراهم می کند تا در مناطق خاصی از وب سایت پست و تبادل نظر و اطلاعات کنند. CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD نظرات را قبل از حضور در وب سایت فیلتر، ویرایش، انتشار یا بررسی نمی کند. نظرات منعکس کننده دیدگاه ها و نظرات نیست CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD، نمایندگان و/یا شرکت های وابسته آن. نظرات منعکس کننده دیدگاه ها و نظرات شخصی است که دیدگاه ها و نظرات خود را ارسال می کند. تا جایی که توسط قوانین قابل اجرا مجاز است، CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD هیچ مسئولیتی در قبال نظرات یا هر گونه مسئولیت، خسارات یا هزینه های ایجاد شده و/یا متحمل شده در نتیجه هرگونه استفاده و/یا ارسال و/یا ظاهر شدن نظرات در این وب سایت ندارد. .

CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD این حق را برای خود محفوظ می دارد که بر همه نظرات نظارت داشته باشد و هرگونه نظری را که می تواند نامناسب، توهین آمیز تلقی شود یا باعث نقض این شرایط و ضوابط شود حذف کند.

شما حکم و نشان دهنده است که:

شما مجاز به ارسال نظرات در وب سایت ما و تمام مجوزها و رضایت به انجام این کار لازم؛
نظرات به هیچ حق مالکیت معنوی ، از جمله بدون محدودیت حق چاپ ، حق ثبت اختراع یا علائم تجاری شخص ثالث حمله نمی کنند.
نظرات حاوی هیچ گونه مطالب توهین آمیز ، توهین آمیز ، توهین آمیز ، بی ادعایی یا غیرقانونی غیرقانونی نیستند که تهاجم به حریم خصوصی باشد
نظر استفاده نخواهد شد برای درخواست یا ترویج کسب و کار و یا سفارشی و یا در حال حاضر فعالیت های تجاری و یا فعالیت غیر قانونی است.
بدینوسیله اعطا می کنید CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD مجوزی غیر انحصاری برای استفاده، تکثیر، ویرایش و اجازه به دیگران برای استفاده، تکثیر و ویرایش هر یک از نظرات شما در هر شکل، قالب یا رسانه.

iFrames
بدون تأیید قبلی و مجوز کتبی ، شما ممکن است در اطراف صفحات وب ما فریمهایی ایجاد نکنید که به هیچ وجه نمایش بصری یا ظاهر وب سایت ما را تغییر دهد.

مسئولیت محتوای
ما مسئولیتی درمورد مطالبی که در وب سایت شما وجود دارد مسئولیت نخواهد داشت. شما موافقت می کنید از ما در برابر تمام ادعاهایی که در وب سایت شما در حال افزایش است ، محافظت و دفاع کنید. هیچ پیوندی (بازدید کنندگان) در این وب سایت وجود ندارد که ممکن است به عنوان توهین آمیز ، ناپسند یا مجرمانه تعبیر شود ، یا تخلف کند ، در غیر این صورت نقض شود ، یا از نقض یا نقض دیگر حقوق شخص ثالث دفاع کند.

حریم خصوصی شما
لطفاً خط مشی رازداری را بخوانید

رزرو حقوق
ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که کلیه پیوندها یا هر پیوند خاصی را به وب سایت ما حذف کنید. شما تأیید می کنید که در صورت درخواست بلافاصله کلیه پیوندهای وب سایت ما را حذف کنید. ما همچنین حق داریم از این شرایط و شرایط استفاده کنیم و این سیاست را در هر زمان پیوند می دهد. با پیوند پیوسته به وب سایت ما ، شما موافقت می کنید که این شرایط و ضوابط پیوند را دنبال کنید و پیروی کنید.

حذف لینک ها از وب سایت ما
اگر شما هر گونه لینک در وب سایت ما است که به هر دلیلی توهین آمیز است، شما می توانید هر لحظه با ما تماس بگیرید و به ما اطلاع دهید. ما درخواستهایی را برای حذف لینکها در نظر خواهیم گرفت، اما ما ملزم نیستیم یا به طور مستقیم یا به طور مستقیم به شما پاسخ میدهیم.

ما اطمینان نداریم که اطلاعات موجود در این وبسایت درست است، ما اطمینان کامل و دقیق آن را نداریم. ما قول نمی دهیم اطمینان حاصل کنیم که وب سایت در دسترس قرار دارد یا مطالب موجود در وب سایت تا به امروز حفظ شده است.

سلب مسئولیت
به حداکثر مجاز توسط قانون قابل اجرا، ما تمام نمایندگی ها، ضمانت ها و شرایط مربوط به وب سایت ما و استفاده از این وب سایت را محروم می کنیم. هیچ چیز در این سلب مسئولیت:

محدودیت یا رفع مسئولیت ما یا مسئولیت شما در مورد مرگ یا صدمات شخصی؛
محدود کردن و یا حذف و یا مسئولیت خود را برای تقلب یا نادرست و جعلی؛
محدود کردن هر یک از ما و یا خود را بدهی به هیچ وجه است که تحت قانون قابل اجرا مجاز نیست؛ یا
حذف هر گونه بدهی ما و یا خود را که ممکن است تحت قانون قابل اجرا از مطالعه خارج شدند.
محدودیت ها و ممنوعیت های مسئولیت تعیین شده در این بخش و جاهای دیگر در این سلب مسئولیت: (الف) به پاراگراف قبل مربوط می شوند؛ و (ب) تمام بدهی های ناشی از این سلب مسئولیت، از جمله بدهی های ناشی از قرارداد، نقض وظیفه قانونی و غیر قانونی را محکوم می کند.

تا زمانی که وب سایت و اطلاعات و خدمات در وب سایت به صورت رایگان ارائه می شود، ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه خرابی یا خسارت هر طبیعت نخواهیم داشت.