Terma & Syarat

Selamat datang ke Ccobato!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk kegunaan CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., Laman Web LTD, terletak di https://www.ccobato.com /.

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus gunakan Ccobato jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan pada halaman ini.

Istilah berikut berlaku untuk Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Pemberitahuan Penafian dan semua Perjanjian: "Pelanggan", "Anda" dan "Anda" merujuk kepada anda, orang yang melayari laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. "Perusahaan", "Diri Kita", "Kami", "Kami" dan "Kami", merujuk kepada Perusahaan kami. "Pesta", "Pesta", atau "Kami", merujuk kepada Pelanggan dan kami sendiri. Semua syarat merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk melakukan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling tepat untuk tujuan yang jelas untuk memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, sesuai dengan dan tertakluk kepada undang-undang Belanda yang berlaku. Sebarang penggunaan istilah di atas atau kata-kata lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan / atau dia atau mereka, dianggap sebagai pertukaran dan oleh itu merujuk kepada yang sama.

Cookies
Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses Ccobato, anda bersetuju untuk menggunakan kuki sesuai dengan CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., Dasar Privasi LTD.

Laman web yang paling interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mengambil butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu untuk memudahkan pengguna yang melawat laman web kami. Sesetengah rakan sekutu / pengiklanan kami juga boleh menggunakan kuki.

lesen
Melainkan dinyatakan sebaliknya, CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di Ccobato. Semua hak harta intelek terpelihara. Anda boleh mengaksesnya dari Ccobato untuk kegunaan peribadi anda sendiri yang dikenakan sekatan yang termaktub dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

Menerbitkan semula bahan dari Ccobato
Jual, sewa atau sub-lesen bahan dari Ccobato
Menghasilkan semula, mendua atau menyalin bahan dari Ccobato
Mengedarkan semula kandungan dari Ccobato
Perjanjian ini hendaklah bermula pada tarikh ini. Terma dan Syarat kami telah dibuat dengan bantuan Templat Terma Dan Syarat.

Sebahagian daripada laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar pendapat dan maklumat di beberapa laman web tertentu. CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak Komen sebelum kehadirannya di tapak web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD, ejen dan/atau sekutunya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD tidak akan bertanggungjawab ke atas Komen atau untuk sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau pengeposan dan/atau penampilan Komen di laman web ini .

CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD berhak untuk memantau semua Komen dan mengalih keluar sebarang Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan mewakili bahawa:

Anda layak untuk menyiarkan Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;
Komen tersebut tidak menyerang mana-mana hak harta intelektual, termasuk tanpa hak cipta hak cipta, paten atau tanda niaga mana-mana pihak ketiga;
Komen-kiriman itu tidak mengandungi apa-apa bahan fitnah, fitnah, menyerang, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi
Komen ini tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau aktiviti komersil atau adat atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.
Anda dengan ini memberikan CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedit dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam sebarang dan semua bentuk, format atau media.

iFrames
Tanpa kelulusan terlebih dahulu dan kebenaran bertulis, anda tidak boleh membuat bingkai di sekeliling Laman Web kami yang mengubah apa-apa cara pembentangan visual atau laman web kami.

Liabiliti Kandungan
Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami terhadap semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tiada pautan yang akan muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

Privasi anda
Sila baca Dasar Privasi

Tempahan Hak
Kami berhak meminta anda menghapus semua pautan atau pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda bersetuju untuk segera mengeluarkan semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk mematuhi terma dan syarat ini dan ia mengaitkan dasar pada bila-bila masa. Dengan terus memaut ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikut terma dan syarat yang menghubungkan ini.

Pembuangan pautan dari laman web kami
Sekiranya anda mendapati sebarang pautan di laman web kami yang menyinggung apa-apa sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kepada kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi kami tidak bertanggungjawab atau tidak atau bertindak balas kepada anda secara langsung.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; dan kami juga tidak berjanji untuk memastikan laman web itu tetap tersedia atau bahan di laman web ini tetap terkini.

Penafian
Setakat yang maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami tidak termasuk semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa pun dalam penafian ini akan:

had atau tidak termasuk liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;
had atau tidak termasuk kami atau liabiliti anda untuk penipuan atau penipuan palsu;
hadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dengan apa-apa cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau
tidak termasuk mana-mana liabiliti kami atau anda yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.
Batasan dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan yang terdahulu; dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian ini, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk pelanggaran kewajipan statutori.

Selagi laman web dan maklumat dan perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.