Obchodné Podmienky

Vitajte v Ccobato!

Tieto obchodné podmienky uvádzajú pravidlá a predpisy pre používanie CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., Webová stránka LTD, ktorá sa nachádza na adrese https://www.ccobatocom /.

Vstupom na túto webovú stránku predpokladáme, že súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami. Nepokračujte v používaní Ccobato ak nesúhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených na tejto stránke.

Na tieto Podmienky, Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a všetky dohody sa vzťahuje nasledujúca terminológia: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ sa vzťahuje na vás, osoba sa prihlasuje na túto webovú stránku a je v súlade s podmienkami spoločnosti. „Spoločnosť“, „My sami“, „My“, „Náš“ a „My“ sa vzťahuje na našu spoločnosť. „Strana“, „Strany“ alebo „Nás“ označuje klienta aj nás samotných. Všetky podmienky sa týkajú ponuky, prijatia a zváženia platby potrebnej na uskutočnenie procesu našej pomoci klientovi tým najvhodnejším spôsobom na výslovný účel uspokojenia potrieb klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb spoločnosti, v súlade s a podlieha platnému holandskému právu. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, veľkých písmen a / alebo on / ona je brané ako zameniteľné, a teda ako odkaz na to isté.

Súbory cookie
Využívame používanie cookies. Prístupom Ccobato, ste súhlasili s používaním súborov cookie v súlade s CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD Zásady ochrany osobných údajov.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa cookies, aby nám umožnila získať údaje o používateľovi pri každej návšteve. Súbory cookie používa naša webová stránka na to, aby umožnila funkčnosť niektorých oblastí, aby uľahčili návštevníkom našej webovej stránky. Niektorí partneri / partneri môžu používať aj súbory cookie.

Licencie
Pokiaľ nie je uvedené inak, CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetok materiál na Ccobato. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. K tejto položke máte prístup z Ccobato pre vaše osobné použitie podliehajúce obmedzeniam stanoveným v týchto podmienkach.

Nesmiete:

Znovu publikovať materiál z Ccobato
Predaj, prenájom alebo sublicencovanie materiálov od spoločnosti Ccobato
Reprodukujte, duplikujte alebo kopírujte materiál z Ccobato
Prerozdeliť obsah z Ccobato
Táto dohoda začína plynúť dňom jej uzavretia. Naše zmluvné podmienky boli vytvorené pomocou šablóny zmluvných podmienok.

Časti tejto webovej stránky ponúkajú používateľom príležitosť uverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej stránky. CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje komentáre pred ich prítomnosťou na webovej stránke. Komentáre neodrážajú názory a názory CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD, jej zástupcovia a/alebo pridružené spoločnosti. Komentáre odrážajú názory a názory osoby, ktorá uverejňuje svoje názory a názory. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD nezodpovedá za Komentáre ani za akúkoľvek zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo objavenia sa Komentárov na tejto webovej stránke. .

CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD si vyhradzuje právo monitorovať všetky komentáre a odstrániť akékoľvek komentáre, ktoré možno považovať za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujúce porušenie týchto podmienok.

Zaručujete a reprezentujete to:

Máte právo uverejňovať komentáre na našej webovej stránke a mať k tomu všetky potrebné licencie a súhlasy;
Pripomienky neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva vrátane, bez obmedzenia, autorského práva, patentu alebo ochrannej známky ktorejkoľvek tretej strany;
Pripomienky neobsahujú žiadny hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný alebo inak nezákonný materiál, ktorý je napadnutím súkromia
Pripomienky sa nebudú používať na vyhľadávanie alebo propagovanie obchodných alebo zákazníckych alebo obchodných činností alebo nezákonnej činnosti.
Týmto udeľujete CCOBATO (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO., LTD nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a autorizáciu iných na používanie, reprodukovanie a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov v akejkoľvek forme, formáte alebo médiu.

iFrames
Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného súhlasu nesmiete vytvárať rámčeky okolo našich webových stránok, ktoré by akýmkoľvek spôsobom zmenili vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

Zodpovednosť za obsah
Nebudeme zodpovední za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašich webových stránkach. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a obhajovať proti všetkým nárokom, ktoré vznikajú na vašej webovej stránke. Na žiadnej webovej stránke by sa nemali zobrazovať žiadne odkazy, ktoré by sa mohli interpretovať ako urážlivé, obscénne alebo trestné, alebo ktoré porušujú, inak porušujú alebo obhajujú porušenie alebo iné porušenie práv tretích strán.

Vaše súkromie
Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov

Výhrada práv
Vyhradzujeme si právo požiadať o odstránenie všetkých odkazov alebo konkrétneho odkazu na naše webové stránky. Súhlasíte s okamžitým odstránením všetkých odkazov na našu webovú stránku na požiadanie. Tiež si vyhradzujeme právo na tieto podmienky a pravidlá prepojenia kedykoľvek. Neustálym spájaním s našimi webovými stránkami súhlasíte s tým, že budete viazať a dodržiavať tieto prepojovacie podmienky.

Odstránenie odkazov z našich webových stránok
Ak nájdete akýkoľvek odkaz na našej webovej stránke, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kontaktovať a informovať kedykoľvek. Uvažujeme o žiadostiach o odstránenie odkazov, ale nie sme povinní, alebo vám odpovieme priamo.

Nezaručujeme správnosť informácií na tejto webovej stránke, nezaručujeme ich úplnosť ani presnosť. ani sľubujeme, že zabezpečíme, že webová stránka zostane k dispozícii alebo že materiál na webových stránkach bude aktualizovaný.

Vylúčenie zodpovednosti
V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našich webových stránok a používanie týchto webových stránok. Nič v tomto odmietnutí zodpovednosti:

obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie;
obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie;
obmedziť žiadnu z našich alebo vašich záväzkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený podľa platných zákonov; alebo
vylúčte niektorú z našich alebo vašich záväzkov, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných zákonov.
Obmedzenia a zákazy zodpovednosti stanovené v tomto oddiele a inde v tomto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z vyhlásenia o zrieknutí sa zodpovednosti vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z deliktov a za porušenie zákonnej povinnosti.

Pokiaľ sa webové stránky a informácie a služby na webovej stránke poskytujú bezplatne, neručíme za akúkoľvek stratu alebo škodu akejkoľvek povahy.